Ohjeistuksia

Viestijät, kuten monet muutkin ammattiryhmät, törmäävät aika ajoin työssään eettisiin ongelmiin. Julkisella alalla työskenteleviä viestinnän ammattilaisia sitovat

JAT ry:n jäsenet ovat lisäksi sitoutuneet noudattamaan Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) http://ven.fi/ valmistelemia Viestinnän eettisiä ohjeita.

Julkisen viestinnän etiikasta

Julkisella sektorilla avoimuuden käsite on laaja. Hallinnon toiminnan tulee lakiin perustuvan julkisuusperiaatteen mukaan olla avointa ja läpinäkyvää.

Kaikkia eri kansalais- ja yritysryhmiä tulee lähtökohtaisesti palvella tasapuolisesti ja pääsääntönä on se, että kaikki viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen määrätty salassa pidettäviksi.

Viranomaisten tulee lisäksi tiedottaa aktiivisesti ja riittävästi käsittelyssään olevista asioista ja tekemistään ratkaisuista sekä ylläpitää kattavia ja ajantasaisia verkkosivuja, jotta kansalaiset voivat sitäkin kautta kontrolloida hallinnon toimintaa.

Julkishallinnon toimeksiantajia ovat viime kädessä kaikki kansalaiset tai kuntalaiset. Julkisen alan viestijä – sen enempää kuin kukaan muukaan virkamies – ei saa toiminnassaan asettaa omaansa tai jonkun muun yksityistä etua yleisen edun edelle. Keskeisiin virkamieshyveisiin kuuluvat puolueettomuus, riippumattomuus ja vastuullisuus.