Liity jäseneksi
JAT RY

Säännöt

Julkisen alan tiedottajat ry:n säännöt

Säännöt hyväksyttiin tässä muodossa kevään 2014 vuosikokouksessa ja rekisteröitiin PRH:n yhdistysrekisteriin 23.9.2014.

Yleiset määräykset

1 §
Yhdistyksen nimi on Julkisen alan tiedottajat ry, Offentliga informatörer rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on

   • toimia julkisen alan tiedottajien yhdyssiteenä sekä edistää tiedottajien ammatillista arvostusta
   • seurata julkisen alan tiedotusta ja tehdä sitä koskevia esityksiä ja aloitteita
   • tehdä aloitteita julkisviestintää koskeviksi tutkimusaiheiksi sekä välittää ajankohtaista tutkimustietoa jäsenistölle ja työyksiköille
   • edistää jäsenkuntansa kehittymistä ammatissaan
   • luoda ja ylläpitää yhteyksiä muihin tiedottajiin
   • luoda ja ylläpitää tiedottamiseen liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa laatimalla selvityksiä, tekemällä ehdotuksia ja aloitteita jäsenistöä koskevista kysymyksistä sekä järjestämällä kokouksia, keskustelu-, tiedotus-, virkistys-, opinto- ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Yhdistyksen jäsenet

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä valtion ja kuntien sekä niiden omistamien tai hallitsemien yhteisöjen ja yhtiöiden sekä muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen, seurakuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen viestintää joko pää- tai sivutoimisesti  hoitavat henkilöt. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös muissa kuin viestintätehtävissä työskenteleviä julkisen alan työntekijöitä, jos he edistävät toiminnallaan merkittävästi yhdistyksen päämäärien toteutumista. Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus hakemuksen perusteella. Yhdistyksen hallitus voi valita kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisen aktiivisesti mukana olleita tai yhdistyksen tavoitteita ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estänyt yhdistyksen päämäärien toteuttamista.

Jäsen, joka on kahtena peräkkäisenä kalenterivuotena jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamistaan koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Erottamispäätöksen vahvistamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö.

5 §
Yhdistystä edustaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

6 §
Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että sääntöjen 2 §:ssä mainittu yhdistyksen tarkoitus saavutetaan. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen tulee:

   • edustaa yhdistystä ulospäin,
   • kutsua yhdistys koolle sekä valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön kokousten päätökset,
   • hoitaa juoksevat asiat.

7 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille, joiden tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa vuosikokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus hallitukselle.

8 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen hallituksen kutsusta, viimeistään maaliskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksikymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla ja lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Päätökset ja vaalit yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kohdin kuin näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

9 §
Vuosikokouksessa

   • esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
   • esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
   • vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään
   • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
   • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
   • vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma
   • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
   • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
   • valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi
   • käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

10 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.

11 §
Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään 3 viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.

12 §
Yhdistyksen purkamisesta päätettäessä on samalla päätettävä mihin tarkoitukseen yhdistyksen varat on käytettävä. Ne on osoitettava näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

Year Established
Products
Team Size
Clients
Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat